UserDateClassesEntry
Eden2024-05-23 7:53 PM1 堂課Payment refund for order #718441 Reason: -
Owen2024-05-23 7:26 PM1 堂課Payment refund for order #718700 Reason: -
Jack2024-05-23 6:55 PM-1 堂課Payment for Order: #718761
Jack2024-05-23 6:54 PM-1 堂課Payment for Order: #718759
Tim2024-05-23 4:36 PM-1 堂課Payment for Order: #718757
Rita2024-05-23 3:59 PM-1 堂課過期(sandra)
Tim2024-05-23 3:51 PM5 堂課贈5堂(Newt)
Ellie2024-05-23 3:20 PM1 堂課Payment refund for order #718733 Reason: -
Ellie2024-05-23 3:19 PM-1 堂課Payment for Order: #718754
Jay2024-05-23 2:26 PM5 堂課自由1個月/5堂 (Newt)
UserDateClassesEntry

兒童英文

輕鬆有趣的兒童英文教材引導孩童開口說英文
透多元主題練習英文基本問答單字能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題強化生活基礎用語
透過多元主題強化進階討論能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題搭配基礎職場英文溝通力
透過多元主題深入經典書籍導讀

透過多元主題深入了解時事議題

透過多元主題流暢對話不拘限(編輯中)
雅思口說測驗準備包含歷年口說考古題練習

多益口說課目重點學習 冷門證照一把罩