UserDateClassesEntry
Derek2024-04-20 6:22 PM-1 堂課Payment for Order: #716013
Derek2024-04-20 6:21 PM-1 堂課Payment for Order: #716011
Ryan2024-04-20 5:28 PM-1 堂課Payment for Order: #716009
Jenny Chen2024-04-20 4:13 PM-1 堂課Payment for Order: #716007
Rita2024-04-20 11:28 AM1 堂課Payment refund for order #715989 Reason: -
Rita2024-04-20 11:27 AM-1 堂課Payment for Order: #716002
Tammy2024-04-20 11:08 AM1 堂課Payment refund for order #715822 Reason: -
Jay2024-04-20 11:01 AM-1 堂課Payment for Order: #715999
Jay2024-04-20 10:59 AM-1 堂課Payment for Order: #715997
Rita2024-04-20 10:45 AM-1 堂課Payment for Order: #715995
UserDateClassesEntry

兒童英文

輕鬆有趣的兒童英文教材引導孩童開口說英文
透多元主題練習英文基本問答單字能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題強化生活基礎用語
透過多元主題強化進階討論能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題搭配基礎職場英文溝通力
透過多元主題深入經典書籍導讀

透過多元主題深入了解時事議題

透過多元主題流暢對話不拘限(編輯中)
雅思口說測驗準備包含歷年口說考古題練習

多益口說課目重點學習 冷門證照一把罩