UserDateClassesEntry
Terry2023-02-08 8:23 PM-1 堂課Payment for Order: #654181
Terry2023-02-08 8:18 PM-1 堂課Payment for Order: #654176
Terry2023-02-08 8:13 PM-1 堂課Payment for Order: #654172
Anna2023-02-08 5:43 PM1 堂課Payment refund for order #652059 Reason: -
Sinmei2023-02-08 4:31 PM-1 堂課Payment for Order: #654123
Sinmei2023-02-08 4:28 PM-1 堂課Payment for Order: #654118
Aster2023-02-08 3:58 PM1 堂課Payment refund for order #650554 Reason: -
Alex2023-02-08 2:49 PM-1 堂課Payment for Order: #654092
Sherry2023-02-08 2:40 PM1 堂課Payment refund for order #652344 Reason: -
Kyson2023-02-08 10:31 AM-1 堂課Payment for Order: #654038
UserDateClassesEntry

兒童英文

輕鬆有趣的兒童英文教材引導孩童開口說英文
透多元主題練習英文基本問答單字能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題強化生活基礎用語
透過多元主題強化進階討論能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題搭配基礎職場英文溝通力
透過多元主題深入經典書籍導讀

透過多元主題深入了解時事議題

透過多元主題流暢對話不拘限(編輯中)
雅思口說測驗準備包含歷年口說考古題練習

多益口說課目重點學習 冷門證照一把罩