UserDateClassesEntry
Hsu Shu-ning2022-10-08 1:55 AM-1 堂課Payment for Order: #613446
Chan cheuk hei2022-10-08 12:00 AM-5 堂課Points Expired
Sofia2022-10-08 12:00 AM-5 堂課Points Expired
Nick2022-10-07 11:46 PM-1 堂課Payment for Order: #613440
Gary2022-10-07 11:46 PM-1 堂課Payment for Order: #613437
Nick2022-10-07 11:39 PM1 堂課Payment refund for order #611381 Reason: -
Nick2022-10-07 11:37 PM-1 堂課Payment for Order: #613430
Tiffany2022-10-07 9:07 PM-1 堂課Payment for Order: #613413
Tiffany2022-10-07 9:05 PM1 堂課Payment refund for order #612556 Reason: -
Tiffany2022-10-07 8:42 PM-1 堂課Payment for Order: #613405
UserDateClassesEntry

兒童英文

輕鬆有趣的兒童英文教材引導孩童開口說英文
透多元主題練習英文基本問答單字能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題強化生活基礎用語
透過多元主題強化進階討論能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題搭配基礎職場英文溝通力
透過多元主題深入經典書籍導讀

透過多元主題深入了解時事議題

透過多元主題流暢對話不拘限(編輯中)
雅思口說測驗準備包含歷年口說考古題練習

多益口說課目重點學習 冷門證照一把罩