UserDateClassesEntry
Ryan2024-06-22 7:18 PM-1 堂課Payment for Order: #721317
Mandy2024-06-22 7:05 PM-1 堂課Payment for Order: #721315
Kindred2024-06-22 6:54 PM1 堂課Payment refund for order #720775 Reason: -
Elroy2024-06-22 6:49 PM-1 堂課Payment for Order: #721312
Chuck2024-06-22 6:10 PM1 堂課Payment refund for order #721192 Reason: -
Chuck2024-06-22 5:43 PM-1 堂課Payment for Order: #721309
Penny2024-06-22 5:36 PM-1 堂課Payment for Order: #721307
Rita2024-06-22 4:13 PM1 堂課Payment refund for order #721148 Reason: -
Owen2024-06-22 4:12 PM1 堂課Payment refund for order #720988 Reason: -
Jack2024-06-22 4:11 PM1 堂課Payment refund for order #721113 Reason: -
UserDateClassesEntry

兒童英文

輕鬆有趣的兒童英文教材引導孩童開口說英文
透多元主題練習英文基本問答單字能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題強化生活基礎用語
透過多元主題強化進階討論能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題搭配基礎職場英文溝通力
透過多元主題深入經典書籍導讀

透過多元主題深入了解時事議題

透過多元主題流暢對話不拘限(編輯中)
雅思口說測驗準備包含歷年口說考古題練習

多益口說課目重點學習 冷門證照一把罩