UserDateClassesEntry
Luna2024-06-23 10:53 PM-1 堂課Payment for Order: #721406
Jay2024-06-23 9:59 PM-1 堂課Payment for Order: #721403
Jessie2024-06-23 9:49 PM-1 堂課Payment for Order: #721401
JaeGyu2024-06-23 8:04 PM1 堂課Payment refund for order #721396 Reason: -
JaeGyu2024-06-23 7:43 PM-1 堂課Payment for Order: #721396
Ellie2024-06-23 6:31 PM-1 堂課Payment for Order: #721393
Ellie2024-06-23 6:26 PM1 堂課Payment refund for order #721290 Reason: -
Ray2024-06-23 11:28 AM1 堂課Payment refund for order #720568 Reason: -
姜兆南2024-06-23 9:29 AM-1 堂課Payment for Order: #721387
姜兆南2024-06-23 7:45 AM-1 堂課Payment for Order: #721385
UserDateClassesEntry

兒童英文

輕鬆有趣的兒童英文教材引導孩童開口說英文
透多元主題練習英文基本問答單字能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題強化生活基礎用語
透過多元主題強化進階討論能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題搭配基礎職場英文溝通力
透過多元主題深入經典書籍導讀

透過多元主題深入了解時事議題

透過多元主題流暢對話不拘限(編輯中)
雅思口說測驗準備包含歷年口說考古題練習

多益口說課目重點學習 冷門證照一把罩