UserDateClassesEntry
Yijie2024-06-22 12:28 AM-1 堂課Payment for Order: #721284
Jacqueline2024-06-22 12:24 AM-1 堂課Payment for Order: #721281
Jacqueline2024-06-22 12:23 AM-1 堂課Payment for Order: #721279
Cheryl2024-06-22 12:20 AM-1 堂課Payment for Order: #721277
Cheryl2024-06-22 12:19 AM1 堂課Payment refund for order #721272 Reason: -
Cheryl2024-06-22 12:16 AM-1 堂課Payment for Order: #721272
Hikaru2024-06-22 12:00 AM-1 堂課Points Expired
Shannon2024-06-21 10:51 PM-1 堂課Payment for Order: #721270
Cynthia2024-06-21 10:19 PM-1 堂課Payment for Order: #721268
Chuck2024-06-21 9:57 PM1 堂課Payment refund for order #721125 Reason: -
UserDateClassesEntry

兒童英文

輕鬆有趣的兒童英文教材引導孩童開口說英文
透多元主題練習英文基本問答單字能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題強化生活基礎用語
透過多元主題強化進階討論能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題搭配基礎職場英文溝通力
透過多元主題深入經典書籍導讀

透過多元主題深入了解時事議題

透過多元主題流暢對話不拘限(編輯中)
雅思口說測驗準備包含歷年口說考古題練習

多益口說課目重點學習 冷門證照一把罩