UserDateClassesEntry
demo2020-08-24 10:22 AM-10 堂課Payment for Order: #44574
demo2020-08-24 10:22 AM-10 堂課Payment for Order: #44570
demo2020-08-24 10:12 AM-10 堂課Payment for Order: #44566
demo2020-08-24 10:07 AM-10 堂課Payment for Order: #44556
demo2020-08-24 10:05 AM-10 堂課Payment for Order: #44548
2020-08-24 10:02 AM-1 堂課Payment for Order: #44542
2020-08-24 10:00 AM-1 堂課Payment for Order: #44535
demo2020-08-24 10:00 AM-10 堂課Payment for Order: #44534
demo2020-08-24 9:58 AM-10 堂課Payment for Order: #44527
demo2020-08-24 9:57 AM-10 堂課Payment for Order: #44521
UserDateClassesEntry

兒童英文

輕鬆有趣的兒童英文教材引導孩童開口說英文
透多元主題練習英文基本問答單字能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題強化生活基礎用語
透過多元主題強化進階討論能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題搭配基礎職場英文溝通力
透過多元主題深入經典書籍導讀

透過多元主題深入了解時事議題

透過多元主題流暢對話不拘限(編輯中)
雅思口說測驗準備包含歷年口說考古題練習

多益口說課目重點學習 冷門證照一把罩