UserDateClassesEntry
余佩珍2020-08-24 11:33 AM1 堂課Classes for becoming a member
Ivana2020-08-24 11:26 AM-1 堂課Payment for Order: #44676
Ivana2020-08-24 11:25 AM-1 堂課Payment for Order: #44672
Ivana2020-08-24 11:25 AM-1 堂課Payment for Order: #44668
Ivana2020-08-24 11:24 AM-1 堂課Payment for Order: #44664
demo2020-08-24 10:27 AM-10 堂課Payment for Order: #44608
demo2020-08-24 10:26 AM-10 堂課Payment for Order: #44604
demo2020-08-24 10:25 AM-10 堂課Payment for Order: #44600
demo2020-08-24 10:25 AM-10 堂課Payment for Order: #44596
demo2020-08-24 10:24 AM-10 堂課Payment for Order: #44592
UserDateClassesEntry

兒童英文

輕鬆有趣的兒童英文教材引導孩童開口說英文
透多元主題練習英文基本問答單字能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題強化生活基礎用語
透過多元主題強化進階討論能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題搭配基礎職場英文溝通力
透過多元主題深入經典書籍導讀

透過多元主題深入了解時事議題

透過多元主題流暢對話不拘限(編輯中)
雅思口說測驗準備包含歷年口說考古題練習

多益口說課目重點學習 冷門證照一把罩