UserDateClassesEntry
Bruce2020-07-27 4:50 PM-1 堂課Payment for Order: #26118
RITA2020-07-27 3:39 PM1 堂課Classes for becoming a member
王友綸2020-07-27 3:24 PM-1 堂課Payment for Order: #26010
demo2020-07-27 3:01 PM-10 堂課Payment for Order: #25972
User Missing (ID: 559)2020-07-27 2:38 PM1 堂課Classes for becoming a member
劉奕霆2020-07-27 2:37 PM-1 堂課Payment for Order: #25948
Mike Wu2020-07-27 1:08 PM-1 堂課Payment for Order: #25900
demo2020-07-27 12:06 PM-10 堂課Payment for Order: #25859
鄭亞涵2020-07-27 11:59 AM-1 堂課Payment for Order: #25849
Wen2020-07-27 11:55 AM-1 堂課Payment for Order: #25840
UserDateClassesEntry

兒童英文

輕鬆有趣的兒童英文教材引導孩童開口說英文
透多元主題練習英文基本問答單字能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題強化生活基礎用語
透過多元主題強化進階討論能力

透過多元主題提升基本問答流暢度

透過多元主題搭配基礎職場英文溝通力
透過多元主題深入經典書籍導讀

透過多元主題深入了解時事議題

透過多元主題流暢對話不拘限(編輯中)
雅思口說測驗準備包含歷年口說考古題練習

多益口說課目重點學習 冷門證照一把罩